معاونان

روح اله کریم زاده سورشجانی
دانشیار دانشکده فیزیک
معاون پژوهشی
۲۹۹۰۲۸۱۸
29905043
r_karimzadeh [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر مرضیه فرهنگ
دانشیار دانشکده فیزیک
۲۹۹۰۲۷۱۲
29905053
m_farhang [at] sbu.ac.ir
رزومه