آزمایشگاه‌ها

آزمایشگاه فیزیک پایه، حالت جامد و الکترونیک  
     
صدیقه معینی
مربی دستیاران آزمایشگاه 
 ۲۹۹۰۲۸۰۵
s_moeini [at] sbu.ac.ir
عبدالرحیم قلاوند
 کارشناس آزمایشگاه فیزیک پایه، حالت جامد و الکترونیک
۲۹۹۰۲۸۰۵
a.ghalavand@mail.sbu.ac.ir
مهین ولی‌محمد
 کارشناس آزمایشگاه فیزیک پایه
۲۹۹۰۲785
m.valimohammad[at]mail.sbu.ac.ir
آزمایشگاه فیزیک پایه و اپتیک
                                                                                             
وجیهه چنگنی
 کارشناس آزمایشگاه فیزیک پایه و اپتیک
۲۹۹۰۲۸۰۵
v.chegini [at] mail.sbu.ac.ir
حامد ارنجی 
 دستیار آزمایشگاه 
۲۹۹۰۲713
h.aranji[at]mail.sbu.ac.ir
آزمایشگاه فیزیک پایه و فیزیک پیشرفته، AFM , UV-Vis
    
نسرین طائفی
 کارشناس آزمایشگاه فیزیک پایه و فیزیک پیشرفته، AFM و UV-Vis
۲۹۹۰۲۸1۵
n.taefi[at]mail.sbu.ac.ir
کریم اروجی
 دستیار آزمایشگاه 
۲۹۹۰۲780
k.oroogi[at]mail.sbu.ac.ir