ارتباط با دانشکده

۲۹۹۰۲۷۱۰
۲۹۹۹۰۲۷۱۲
۲۲۴۳۱۶۶۷
۲۲۴۳۱۶۶۳ 
phys [at] sbu.ac.ir     
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده فیزیک، كدپستی: ۱۹۸۳۹۶۳۱۱۳