معاونان

دکتر سیدعلی حسینی اسفیدواجانی
دانشیار دانشکده فیزیک
معاون پژوهشی
۲۹۹۰۲۸۱۸
29905043
al_hosseiniy [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر مرضیه فرهنگ
دانشیار دانشکده فیزیک
۲۹۹۰۲۷۱۲
29905053
m_farhang [at] sbu.ac.ir
رزومه