روسای پیشین

دکتر مهرداد فرهودی
استاد دانشکده فیریک
1397
دکتر نعمت‌اله ریاضی
استاد دانشکده فیزیک
1397 - 1400
دکتر علی صادقی
دانشیار دانشکده فیزیک
1400 تاکنون