مدیر گروه‌های آموزشی

دکتر معصومه قاسم خانی
دانشیار دانشکده فیزیک
مدیر گروه فیزیک بنیادی
۲۹۹۰5047
۲۹۹۰۲۷۸۶
m_ghasemkhani [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر روح‌اله کریم‌زاده سورشجانی
دانشیار دانشکده فیزیک
مدیر گروه فیزیک کاربردی و مواد پیشرفته
29902779
۲۹۹۰۲۷15
r_karimzadeh [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر سیدعلی حسینی اسفیدواجانی
دانشیار دانشکده فیزیک
فیزیک سامانه‌های پیچیده و زیستی
۲۹۹۰۲۷۱۵
29905043
al_hosseiniy [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت