صفحه اصلی
جذب پژوهشگر پسادکتری در زمینه سیاه چاله های اولیه - امواج گرانشی
  • 889 بازدید


فراخوان جذب پژوهشگر پسادکتری در کیهان شناسی
 در دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی
 

موضوع پژوهش: تشکیل و تحول سیاهچاله های اولیه  - امواج گرانشی

مدت دوره پسادکتری: یک سال

استاد میزبان:‌ مرضیه فرهنگ 

 

دانشکده فیزیک قصد جذب پژوهشگر پسادکتری در زمینه سیاه چاله های اولیه یا امواج گرانشی زیر نظر خانم دکتر مرضیه فرهنگ را دارد. طول دوره پسادکتری به مدت یک سال خواهد بود.

متقاضیان اطلاعات و رزومه و طرح خود را تا تاریخ 20 ادریبهشت 1402 با موضوع پسادکتری زیر نظر خانم دکتر فرهنگ به آدرس m_farhang@sbu.ac.ir ارسال نمایند.

افزودن نظرات